CRSZ » Komunikaty »

Proces zakładania nowych programów studiów/zleceń w systemach USOS oraz SAP

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacjami o procesie zakładania nowych programów studiów/zleceń w systemach USOS oraz SAP.

1. Złożenie przez pracownika Jednostki zatwierdzonego kosztorysu danych studiów w Dziale Budżetowania, Kontrolingu i Analiz.

2. Zgłoszenie przez pracownika Jednostki do Działu Finansowego potrzeby założenia nowego kodu programu studiów w systemie USOS z podaniem nazwy programu, jednostki prowadzącej studia, dat rozpoczęcia i zakończenia programu.

3. Potwierdzenie przez pracownika Działu Finansowego w Dziale Budżetowania, Kontrolingu i Analiz zatwierdzonego kosztorysu, podziału przychodów, MPK oraz centrum zysku.

4. Przesłanie przez pracownika Działu Finansowego do Sekcji Systemów Obsługi Studiów UJ wniosku o utworzenie nowego kodu programu studiów w systemie USOS.

5. Utworzenie przez pracownika Sekcji Systemów Obsługi Studiów UJ nowego kodu programu studiów w systemie USOS i wyeksportowanie go do systemu SAP.

6. Przesłanie przez pracownika Działu Finansowego do Zespołu FI w Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ wniosku o utworzenie w systemie SAP nowego zlecenia z odpowiednim opisem i obiektami CO/FM oraz przypisanie nowoutworzonemu programowi odpowiedniego podziału przychodów.

7. Utworzenie w systemie SAP przez pracownika Zespołu FI w Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ nowego zlecenia z odpowiednim opisem i obiektami CO/FM oraz przypisanie nowoutworzonemu programowi odpowiedniego podziału przychodów.

Zasadą jest, że zatwierdzony kosztorys danych studiów i złożony w Dziale Budżetowania, Kontrolingu i Analiz, który odpowiada zleceniu oraz tworzonemu na nim budżetowi studiów.

Zatem za każdym razem zatwierdzenie kosztorysu na nowe studia/kurs lub nową edycję studiów/kurs (nie chodzi o korektę budżetu) powinno pociągać za sobą wniosek o utworzenie nowego kodu programu w systemie USOS i nowego zlecenia w systemie SAP.

W przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych cenniki opłat za czesne wprowadzane są do systemu SAP przed letnimi wpisami kandydatów na studia.

Cenniki opłat za czesne na studiach podyplomowych wprowadzane są do systemu SAP po informacji od pracownika Jednostki o fakcie uruchomiania danych studiów.

Po utworzeniu w SAP programu studiów oraz zlecenia, przypisaniu im niezbędnych obiektów oraz wprowadzeniu cenników do systemów USOS i SAP można naliczać należności z tytułu usług edukacyjnych.

Dodano: 2014-10-02 15:30:00

 
© 2013-2020 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego