CRSZ » O nas »

O nas

Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego i pełni rolę centrum transferu technologii. Utworzone zostało w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni, popularyzacji wiedzy i osiągnięć oraz transferu technologii do gospodarki w zakresie informacyjnych systemów zintegrowanych.

Do zadań CRSZ należy w szczególności:

1) sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki;

2) współpraca z producentami lub dostawcami systemów zintegrowanych;

3) współpraca z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi o podobnym zakresie działania;

4) świadczenie usług szkoleniowych, informacyjnych, doradczych i eksperckich w zakresie systemów zintegrowanych;

5) promocja i upowszechnianie wiedzy o systemach zintegrowanych;

6) wspieranie rozwoju, utrzymanie i podnoszenie jakości istniejących w uczelni systemów zintegrowanych;

7) rozpoznawanie potrzeb uczelni i gospodarki w zakresie systemów zintegrowanych oraz proponowanie badań w tym zakresie;

8) stymulowanie i inicjowanie wdrażania nowych systemów zintegrowanych dla potrzeb uczelni;

9) wspieranie innych jednostek organizacyjnych UJ w zakresie użytkowania systemów zintegrowanych.
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego