nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Projekty »

Projekty

ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z309/17-00

Projekt ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego:
- zapewnieniu najwyższej jakości nauczania,
- wzrostowi atrakcyjności oferty dydaktycznej,
- osiągnięciu najwyższego poziomu efektywności zarządzania uczelnią.

Celem projektu ZintegrUJ jest poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie:
- tworzenia lub modernizacji programów kształcenia na studiach II stopnia;
- wyposażenia w nowe kompetencje studentów, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry;
- tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów studiów doktoranckich;
- wyposażenia w nowe kompetencje nauczycieli akademickich, kadry zarządzającej oraz pracowników UJ niebędących nauczycielami akademickimi UJ;
- rozwoju narzędzi informatycznych.

W związku z powyższym projekt ZintegrUJ przewiduje realizację następujących modułów i zadań w ich ramach:

Moduł programów kształcenia:
Zadanie 1 - Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UJ;
Zadanie 2 - Rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów, w celu dostosowania oferty do potrzeb społeczno-gospodarczych lub wyposażenia studentek i studentów w praktyczne umiejętności;
Zadanie 3 - Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych;
Moduł podnoszenia kompetencji:
Zadanie 4 - Program wsparcia studentek i studentów UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych;
Moduł studiów doktoranckich:
Zadanie 5 - Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme / Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku angielskim;
Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:
Zadanie 6 - Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ;
Zadanie 7 - Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni;
Zadanie 8 - Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r., jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (HAZARD)

Projekt nr UDA-POKL-04.01.01-00-089/11-00

Projekt HAZARD jest kontynuacją rozpoczętego w 2003 roku procesu wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie, ta ogromna inwestycja informatyczna, wymaga zharmonizowania istniejących systemów, takich jak: SAP, USOS (Uczelniany System Obsługi Studentów), ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów), RUJ (Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego), Zintegrowany System Informatyczny o Ofercie Edukacyjnej UJ. Pozwoli to na sprawne podejmowanie decyzji zarządczych, ważnych dla zapewnienia wysokiej jakości pracy uczelni. Harmonizacja tych działań powinna objąć procesy dydaktyczne (nowe podejście do budowy programów studiów) i procesy wspomagania podejmowania decyzji na różnych poziomach (rektora, dziekana, dyrektora jednostki dydaktycznej), w tym zmiany dotyczącej polityki kadrowej i finansowania kształcenia.

Głównym zadaniem "Harmonizacji zarządzania dydaktyką" jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Pierwszy etap wdrożenia nowych funkcjonalności planowany jest na sierpień 2014 roku.

Projekt HAZARD, ze względu na ogrom istniejących prac, został podzielony na trzy zadania. Jednostce Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych przypadło zadanie trzecie, w ramach którego zostanie wdrożonych 10 aplikacji mających na celu rozbudowę i integrację istniejących rozwiązań (m.in. elektroniczna ocena pracownika), a także przygotowanie i konfigurację nowych narzędzi (m.in. Business Objects).

Zapoznaj się ze schematem 10 aplikacji w systemie SAP »Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem poprzez wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Projekt nr MRPO.01.02.00-12-084/10 realizowany w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Lokalizacja projektu: Województwo: Małopolskie, Powiat: grodzki Kraków, Miasto: Kraków.
Projekt w całości zlokalizowany jest na terenie miasta Krakowa (budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w Województwie Małopolskim. Zintegrowany system informatyczny zarządzania Uczelnią wdrażany jest przez wszystkie jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowane na terenie Krakowa.

Przedmiot, cele i wskaźniki projektu

Przedmiotem projektu "Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem poprzez wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego" było wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Jagiellońskim.
Realizacja projektu rozpoczęła się w I kwartale 2007 roku i zakończyła się w styczniu 2012 roku. Przedsięwzięcie wpisuje się w cele Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 spełniając założenia Osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy oraz działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Celem ogólnym projektu jest pionierskie wdrożenie bezpiecznego i nowoczesnego zintegrowanego systemu informatycznego w największej uczelni publicznej Województwa Małopolskiego, jako przykład dobrej praktyki w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projekt jest flagowym przykładem wykorzystania technologii ICT w zarządzaniu jednostką publiczną, a zebrane przez UJ doświadczenia mogą być wykorzystane przez szereg instytucji w regionie. Celem bezpośrednim projektu jest unowocześnienie i zwiększenie efektywności zarządzania Uniwersytetem Jagiellońskim poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.
Do wskaźników produktu, zaliczają się:
- nowopowstały system zarządzania administracją publiczną lub innymi jednostkami publicznymi,
- 1 rozbudowany system autentykacji i identyfikacji użytkowników.
Do wskaźników rezultatu, zaliczamy korzyści, które zostały lub zostaną uzyskane w najbliższych latach dzięki realizacji przedsięwzięcia:
- 20 nowych trwałych miejsc pracy,
- 1 instytucja objęta systemem autentykacji i identyfikacji,
- 1 instytucja objęta systemem zarządzania opartym na technologiach teleinformatycznych,
- ponad 7 000 osób objętych systemem zarządzania opartym na technologiach teleinformatycznych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są przede wszystkim pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego (władze uczelni, kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy techniczni, administracja na wydziałach oraz administracja centralna), jak również studenci korzystający z oferty dydaktycznej Uczelni. Realizacja projektu wpłynęła na realizację założeń polityki regionalnej, m.in. dokumentu strategicznego, "Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce".

Geneza projektu:

Projekt "Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem poprzez wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego" stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego na nowoczesne narzędzie zarządzania uczelnią, pozwalające na kompleksową i efektywną obsługę wszelkich aktywności realizowanych przez uczelnię, tj. prowadzenia badań naukowych, utrzymywania wysokiej jakości kształcenia oraz efektywnego gospodarowania środkami finansowymi. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią zapewnia poprawę jakości świadczonych usług edukacyjnych, efektywności pracy i zarządzania finansami Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również stanowić może modelowy przykład dla innych instytucji publicznych w regionie planujących wdrożenie informatycznych systemów zarządzania, jako przedsięwzięcie pionierskie (innowacyjne w skali polskiego szkolnictwa wyższego).

Już od 2003 r. Uniwersytet Jagielloński wraz z dziewięcioma innymi wiodącymi uczelniami w Polsce rozważał konieczność wsparcia zarządzania uczelnią poprzez zintegrowany system zarządzania. W efekcie spotkań dyrektorów administracyjnych uczelni powstało konsorcjum czterech szkół wyższych (Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) starających się o zakup systemu. Było to pierwsze w historii szkolnictwa wyższego porozumienie zakładające wspólne dokonanie tak ważnej i skomplikowanej inwestycji informatycznej. W październiku 2006 roku nastąpiło ostateczne rozstrzygnięcie procedury przetargowej, w ramach której wyłoniono wykonawcę zintegrowanego systemu informatycznego.
W kwietniu 2007 roku zakończono analizę przedwdrożeniową, w której zdefiniowano podstawowe procesy realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim, które powinny być wspierane przez system. Po zakupie serwerów, instalacji i konfiguracji systemu w drugiej połowie 2007 r. przystąpiono do testów systemu w ramach I etapu wdrożenia Gospodarka własna, a następnie szkoleń użytkowników. Decyzję o przekazaniu części modułów systemu do eksploatacji podjęto na początku stycznia 2008 r. Ostatecznie zostały one odebrane w maju 2009 r. W następnych latach oddano do eksploatacji kolejne funkcjonalności z zakresu I etapu wdrożenia Gospodarka własna oraz II etapu Badania naukowe.
Zintegrowany system informatyczny stanowi niezbędne narzędzie efektywnego zarządzania Uczelnią, umożliwiając zastąpienie rozproszonych danych i przestarzałych systemów, systemem nowoczesnym, który integruje dane i procesy w ramach wszystkich jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedzialności jednostki organizacyjnej UJ za poprawność danych przechowywanych w systemie.

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiotem projektu było wdrożenie bezpiecznego i nowoczesnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego, wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Jagiellońskim w zakresie badań naukowych i kształcenia studentów oraz leżącego u podstaw tych zadań zestawu procesów określanych terminem gospodarka własna.
Realizacja projektu "Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem poprzez wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego" objęła następujące zadania:
1. Analiza przedwdrożeniowa,
2. Zakup licencji,
3. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego - w tym: przygotowanie koncepcji szczegółowych oraz wdrażanie systemu etapami zgodnie z opisami zawartymi w koncepcjach szczegółowych,
4. Zakup serwerów i systemu pamięci masowych wraz z rozbudową systemu archiwizacji i extranetu oraz modernizacją serwerowni.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego zarządzania uczelnią realizowane jest w trzech etapach, które obejmują:
Etap I Gospodarka własna (realizowany w ramach projektu),
Etap II Badania naukowe (realizowany w ramach projektu),
Etap III Obsługa toku studiów (realizowany poza projektem).
Etapy I i II były realizowane w ramach projektu i zostały zakończone w 2011 roku, w zakresie podetapów opisanych w projekcie. Natomiast etap III nie wchodzi w zakres projektu i jego zakończenie planowane jest w 2013 roku.
Gospodarka własna - terminem określamy przedsięwzięcia w zakresie finansów i księgowości, logistyki, ewidencji majątku, zamówień publicznych, kadr i płac, zarządzania strategicznego, planowania i symulacji, systemu informacyjnego, zarządzania infrastrukturą i innych, a także niektórych specyficznych dla uczelni jak obsługa wyjazdów zagranicznych. Podstawowe zadania w zakresie finansów i księgowości, to prowadzenie ewidencji syntetycznej (księga główna) oraz analitycznej (księgi pomocnicze oraz ewidencja pozabilansowa) wszelkich procesów gospodarczych Uczelni z taką szczegółowością, która zapewnia:
- dostarczenie informacji dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni,
- zgodność z obowiązującymi przepisami,
- prawidłowe sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań zewnętrznych,
- dostarczanie kierownictwu Uczelni danych niezbędnych do prawidłowego zarządzania.

Ponadto zaplanowano w systemie funkcjonalności w zakresie budżetowania i kontrolingu oraz ewidencji przepływów pieniężnych. Logistyka obejmuje działania związane z realizacją zakupów, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez prawo zamówień publicznych. Dla pełnego obrazu finansów system realizuje także obsługę sprzedaży usług, głównie edukacyjnych. Całość dopełniają funkcjonalności niezbędne do podejmowania decyzji, czy zarządzanie strategiczne wraz z planowaniem i symulacją.

Badania naukowe - w zakresie badań naukowych system będzie docelowo wspomagać zarządzanie danymi, mającymi znaczenie dla realizacji badań naukowych oraz dla rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej. Znajdą się w nim informacje na temat realizowanych w Uczelni prac badawczych, nadawanych przez jednostki organizacyjne stopni naukowych, przyznawanych pracownikom naukowo-dydaktycznym stypendiach i nagrodach, organizowanych konferencjach, uzyskanych licencjach oraz ekspertach. System będzie służyć do rejestrowania wszystkich zdarzeń dotyczących prac naukowych i badawczych, takich jak badania własne, działalność statutowa, prace umowne, projekty badawcze Ministerstw, projekty celowe i zamawiane, specjalne programy badawcze, granty inwestycyjne: aparaturowe i budowlane, stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego, publikacje, organizowane konferencje naukowe, nagrody dla nauczycieli akademickich, aparatura unikatowa, licencje, eksperci i inne.
W zakres prac realizowanych w ramach projektu wchodziły również zarządzanie projektem oraz promocja. Zarządzanie obejmowało nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektu oraz rozliczanie wydatków ponoszonych w związku z inwestycją. Promocja źródła dofinansowania projektu objęła montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych w miejscu realizacji projektu, informacje dotyczące projektu udostępnione na stronach Internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Innowacji i Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, oznakowanie zakupywanego sprzętu oraz wszelkiej dokumentacji związanej z projektem.Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem poprzez wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego - etap 2

Projekt nr MRPO.01.02.00-12-076/13 realizowany w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Lokalizacja projektu: Województwo: Małopolskie, Powiat: grodzki Kraków, Miasto: Kraków.
Projekt w całości zlokalizowany jest na terenie miasta Krakowa (budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w Województwie Małopolskim. Zintegrowany system informatyczny zarządzania Uczelnią wdrażany jest przez wszystkie jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowane na terenie Krakowa.

Przedmiot, cele i wskaźniki projektu

Przedmiotem projektu "Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem poprzez wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego - etap 2" objętego analizą w niniejszym opracowaniu jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Jagiellońskim. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu nr MRPO.01.02.00-12-084/10 "Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem poprzez wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego" jako jego uzupełnienie i rozszerzenie m.in. o obsługę toku studiów i moduł kadrowo-płacowy.

Przedsięwzięcie wpisuje się w cele Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 spełniając założenia Osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy oraz działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Celem ogólnym projektu jest pionierskie wdrożenie bezpiecznego i nowoczesnego zintegrowanego systemu informatycznego w największej uczelni publicznej Województwa Małopolskiego, jako przykład dobrej praktyki w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projekt będzie flagowym przykładem wykorzystania technologii ICT w zarządzaniu jednostką publiczną, a zebrane przez UJ doświadczenia zostaną wykorzystane przez szereg instytucji w regionie. Celem bezpośrednim projektu jest unowocześnienie i zwiększenie efektywności zarządzania Uniwersytetem Jagiellońskim poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

Do wskaźników produktu, zaliczają się:
- 1 nowopowstały system zarządzania administracją publiczną lub innymi jednostkami publicznymi,
- 1 rozbudowany system autentykacji i identyfikacji użytkowników.
Do wskaźników rezultatu, korzyści które zostaną uzyskane dzięki realizacji przedsięwzięcia w 2013 r. należą:
- 1 instytucja objęta systemem autentykacji i identyfikacji,
- 1 instytucja objęta systemem zarządzania opartym na technologiach teleinformatycznych, Dodatkowymi efektami projektu są:
- utrzymanie 18 trwałych miejsc pracy powstałych w ramach projektu MRPO.01.02.00-12-084/10 ,
- ok. 7 000 pracowników objętych systemem zarządzania opartym na technologiach teleinformatycznych,
- ok. 40 000 studentów objętych systemem ewidencji i rozliczeń finansowych,
- 2 licencje na system zintegrowany: jedna w zakresie gospodarki własnej, druga w zakresie toku studiów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są przede wszystkim pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego (władze uczelni, kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy techniczni, administracja na wydziałach oraz administracja centralna) jak również studenci korzystający z oferty dydaktycznej Uczelni. Realizacja projektu wpłynie na realizację założeń polityki regionalnej, m.in. dokumentu strategicznego, ?Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce?.

Geneza projektu:
Projekt "Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem poprzez wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego - etap 2" jest kontynuacją poprzedniego projektu i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego na nowoczesne narzędzie zarządzania uczelnią, pozwalające na kompleksową i efektywną obsługę wszelkich aktywności realizowanych przez uczelnię tj. prowadzenia badań naukowych, utrzymywania wysokiej jakości kształcenia oraz efektywnego gospodarowania środkami finansowymi. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią zapewni poprawę jakości świadczonych usług edukacyjnych, efektywności pracy i zarządzania finansami Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również stanowić może modelowy przykład dla innych instytucji publicznych w regionie planujących wdrożenie informatycznych systemów zarządzania jako przedsięwzięcie pionierskie (innowacyjne w skali polskiego szkolnictwa wyższego). Więcej szczegółów jest w opisie poprzedniego projektu.

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa częściowo wdrożonego bezpiecznego i nowoczesnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego, wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Jagiellońskim w zakresie badań naukowych i kształcenia studentów oraz leżącego u podstaw tych zadań zestawu procesów określanych terminem gospodarka własna.

Realizacja projektu "Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem poprzez wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego - etap 2" obejmuje następujące zadania:
1. Zakup licencji (SAP Educational Services for Higher Education and Research) HE&R
2. Wdrożenie modułów Kadry i płace oraz Podróże służbowe
3. Uzupełnienie funkcjonalności Etapu II projektu wdrożenia Systemu Zintegrowanego
4. Wdrożenie modułu Obsługa toku studiów w zakresie rozliczeń finansowych ze studentami (Podetapy 3.1 oraz 3.2)
5. Wdrożenie modułu Hurtownia danych
6. Wdrożenie modułu Portal z samoobsługą pracowniczą
7. Rozbudowa systemu serwerów
8. Zakup rozszerzenia licencji ERP 6.0
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego