CRSZ » Komunikaty »

Informacja dot. wystawiania not zewnętrznych z tytułu kar umownych

W przypadku sporządzania not zewnętrznych z tytułu naliczonych kar umownych w nocie obowiązkowo należy umieścić poniższe informacje:

a) sposób obliczenia kary wraz z podstawą prawną (numer umowy, postanowienie prawne, z którego wynika prawo UJ do naliczenia kary tj. paragraf/ustęp/punkt),

b) wskazanie postanowienia umownego, z którego wynika uprawnienie do potrącenia kary z wierzytelności wykonawcy, oraz postanowienia dotyczącego wymagalności kary (paragraf/ustęp/punkt),

c) numer faktury określającej wierzytelność wykonawcy, z której kara umowna zostaje potrącona.

Oto przykład wypełnionej noty i fragmenty umowy, na które powołano się w nocie.

Dodano: 2017-02-10 08:45:00

 
© 2013-2020 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego