CRSZ » Komunikaty »

Proces monitowania w SAP FICAPrzebieg monitowania w SAP FICA -> transakcje FPVA, FPVB, FPM3.

Proces monitowania w systemie FICA obejmuje 5 poziomów:

Poziom 1 -> dokument wezwania do zapłaty pod rygorem skreślenia z listy studentów,
Poziom 2 -> raport dłużników zakwalifikowanych do skreślenia z listy studentów/słuchaczy/doktorantów -> można go wyeksportować z systemu SAP FICA do pliku MS Excel, oraz dodatkowo dokument wewnętrzny informujący, co na tym poziomie powinniśmy zrobić.
Poziom 3 -> dokument wniosku o podjęcie windykacji przez Kwesturę,
Poziom 4 -> dokument monitu przesądowego,
Poziom 5 -> dokument wniosku do Zespołu Radców Prawnych o podjęcie windykacji na drodze sądowej.

Wszystkie poziomy monitowania są przez system SAP FICA wymagane i żadnego z nich system nie pominie, nawet jeśli ilość dni o jaką została przekroczona data płatności kwalifikuje należność od razu na wyższy poziom. Trzy pierwsze poziomy monitowania przeprowadzane są przez pracowników poszczególnych Jednostek UJ, pozostałe dwa generowane są w Kwesturze.

Poziom 1 - wezwanie do zapłaty pod rygorem skreślenia z listy studentów/doktorantów/słuchaczy
Data płatności: przekroczona powyżej 6 dni
Wynik: dokument wezwania do zapłaty pod rygorem skreślenia
System kwalifikuje do procesu monitowania wszystkie należności, które nie zostały uregulowane do 6 dni od daty płatności. Po wygenerowaniu monitu do zapłaty pod rygorem skreślenia system nadaje pozycji należności poziom monitowania 1. UWAGA: przebieg wprowadzony do transakcji FPVA i w tym samym dniu nie przetworzony do końca zgodnie z instrukcją, zostaje przez system usunięty.

Poziom 2 - lista studentów do skreślenia
Data płatności: przekroczona powyżej 21 dni
Odstęp między monitami: 15 dni
Wynik: lista studentów do skreślenia, dokument wewnętrzny informujący, co na tym poziomie powinniśmy zrobić.
Jeżeli po wygenerowaniu dokumentu wezwania do zapłaty pod rygorem skreślenia minęło 15 dni oraz zapłata od studenta nie wpłynęła do 21 dni od daty płatności system ujmuje taką należność w najbliższym przebiegu monitowania i nadaje jej status 2. Listę studentów do skreślenia otrzymujemy po wyfiltrowaniu z wyników przebiegu monitowania pozycji, które w kolumnie PM mają przypisany poziom 2. Dodatkowo na tym poziomie generowany jest wewnętrzny dokument (dostępny w aktach studenta w zakładce korespondencja), który informuje, że jest to drugi poziom monitowania i powinniśmy skreślić studenta/doktoranta/słuchacza z listy. Dokumentu nie wysyłamy do dłużników!

Poziom 3 - wniosek do Kwestury o podjęcie windykacji dłużnika
Data płatności: przekroczona powyżej 41 dni
Odstęp między monitami: 20 dni
Warunek: w FICA status studenta "skreślony" na danym programie studiów - skreślenie studenta/doktoranta/słuchacza następuje w systemie USOS. Aby wygenerować poziom 3 informacja o skreśleniu musi zostać zaimportowana do systemu FICA.
Wynik: wniosek do Kwestury o podjęcie windykacji dłużnika
Po upływie 20 dni od nadania należności poziomu monitowania 2 oraz braku wpłaty studenta do 41 dni od daty płatności, system FICA kwalifikuje należność do następnego - trzeciego poziomu, w wyniku którego otrzymujemy wydruk wniosku do Kwestury o podjęcie windykacji dłużnika. Wniosku nie wygenerujemy, jeśli informacja o skreśleniu studenta/doktoranta/słuchacza z listy nie zostanie zaimportowana z systemu USOS do systemu SAP.

Dodano: 2020-01-24 15:00:00

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego