CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Cena średnia ważona

Wyliczana jest jako iloraz wartości materiału i jego stanu ilościowego. Po każdym ruchu materiału jest ona automatycznie wyliczana na nowo.
Przy wykorzystaniu modułu MM:
Rodzaj ceny przypisywany jest materiałowi w obszarze wyceny:
• przyjęcia są ewidencjonowane w cenach z zamówień
• cena w MMR jest następnie korygowana na podstawie ceny z faktury dostawcy
• odchylenia od cen ewidencyjnych pojawiają się tylko w wyjątkowych sytuacjach
• ręczne zmiany cen są zazwyczaj niepotrzebne, chociaż możliwe
Cena średnia ważona przypisywana jest materiałom kupowanym (towary, surowce).

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego